img1

Sociální firma

Sociální firma Semitam vznikla na podzim roku 2011. Hlavní myšlenkou je vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Se zaměstnanci pracujeme odborně terapeuticky tak, aby se po roce práce v naší firmě byli schopni zařadit do běžného pracovního procesu (osoby po výkonu trestu a mladí dospělí) nebo se stali našimi stálými zaměstnanci (osoby se zdravotním postižením). Nabízená pracovní místa přizpůsobujeme schopnostem zaměstnanců a snažíme se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně byly přínosem, vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.

sipka mala Customsipka mala Customsipka mala Custom

 Cílové skupiny:

• osoby se zdravotním postižením včetně mentálního handicapu
• mládež a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15 - 26 let
• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
• osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách

sipka mala Customsipka mala Customsipka mala Custom

Hlavní cíl:

• vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Další cíle:

• vytvořit ekonomicky co nejvíce soběstačný podnik
• poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby, reagovat na jejich potřeby a přání
 
• ve vztahu k zaměstnancům: získávání pozitivních sociálních vazeb, vyrovnávání se s chybami z minulosti včetně předcházení dalším možným pochybením

• ve vztahu k regionu: začlenění sociální firmy Semitam do života Halíčkobrodského regionu - chceme se podílet na řešení problémů v sociální oblasti, napomáhat místnímu rozvoji, zapojit se do dobrovolnictví, přispívat k odbourávání předsudků
• vytvoření prostoru, který by se měl stát místem pro setkávání lidí z různých prostředí, místem pro besedy, sociální dialog apod.
• osvěta vedoucí k odbourání zažitých stereotypů ve společnosti ukázkou toho, že i lidé z tzv. „okraje společnosti“ mohou být prospěšní a mají společnosti co nabídnout
 
 
P1100679 Custom