img1

Sociální firma

V sociální firmě Semitam vytváříme pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Abychom naše služby nabídly co nejširšímu spektru lidí z níže zmíněných cílových skupin, nabízíme roční program. V rámci programu se zaměstnanci pracujeme odborně terapeuticky tak, aby po jeho absolvování byli schopni zařadit se do běžného pracovního procesu nebo se stali našimi kmenovými zaměstnanci. Nabízená pracovní místa přizpůsobujeme schopnostem zaměstnanců a snažíme se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně byly přínosem, vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.

 Cílové skupiny:

• osoby se zdravotním postižením včetně mentálního handicapu
• mládež a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15 - 26 let
• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
• osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách

Hlavní cíl:

• vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Další cíle:

• získávání pozitivních sociálních vazeb, vyrovnávání se s chybami z minulosti včetně předcházení dalším možným pochybením
• začlenění sociální firmy Semitam do života Halíčkobrodského regionu - chceme se podílet na řešení problémů v sociální oblasti, napomáhat místnímu rozvoji, zapojit se do dobrovolnictví, přispívat k odbourávání předsudků
• vybudování kavárny, která nabídne práci našim klientům a měla by se stát místem pro setkávání lidí z různých prostředí, místem pro besedy, sociální dialog apod.
• osvěta vedoucí k odbourání zažitých stereotypů ve společnosti ukázkou toho, že i lidé z tzv. „okraje společnosti“ se mohou socializovat, být prospěšní a mají společnosti co nabídnout